Informácie o nás

 

História

Dobrovoľného hasičského zboru

Zemianske Podhradie

 

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený podľa evidencie a písomných materiálov v r.1930. Podľa historických dokumentov museli maloroľníci a statkári zápasiť s požiarmi za ťažkých podmienok. Požiar hasili iba vedrami s vodou a hákmi. Keď zistili, že s takýmto živlom ťažko bojovať, začali organizovať svojpomocné hasičské družstvá z občanov. Z finančných zbierok si zakúpili ručnú štvormužnú striekačku ťahanú konským poťahom. Na zásah mali roľníci rozdelené pohotovostné služby. Veľký požiar zasiahol 19.04.1929 časť obce Suchý potok, kde zhorelo 7 domov so slamenými strechami. Za účinnej pomoci susedného zboru Bošáca bol požiar uhasený. Prvý organizátor a veliteľ 12-členného zboru bol vtedajší majster kováč a strojný zámočník Kusenda Ján - Šéry. Tento veliteľ venoval mnoho úsilia a tvorivej práce hlavne organizovaniu členov vtedajších roľníkov k ochrane svojho majetku pred ohňom. Ich snaha a presvedčenie obetovať sa boli preukázateľné na cvičeniach, ktoré sa uskutočňovali v nedeľu, ale i pri priamych zásahoch. Títo členovia boli dobrým príkladom ostatným občanom, a preto sa zbor postupne rozšíril na 20 členov. Účinne zasahovali pri zdolávaní požiarov 24.07.1936, keď horel stoh statkára Krauza a v r. 1939 pri požiari mlyna statkára Gejzu Ostrolúckeho. Neskoršie v 50-tych rokoch tieto zbory prešli pod zriadenie národných výborov a došlo k ich veľkému oživeniu. Vtedajší veliteľ bol zvolený za predsedu, tajomníka a zapisovateľa. Túto funkciu vykonával dlhé obdobie od r. 1930 do r.1957, čestný občan a hasič Juraj Zbudila. Funkciu veliteľa od r . 1946 vykonával veliteľ Jozef Kozic až do zmeny bydliska. Po jeho odchode prevzal funkciu veliteľa od r. 1956 do r. 1992 Václav Ján. Vo volebnom období r. 1950-1952 vykonával funkciu predsedu Ján Šenkárčin. V r.1954 bola usporiadaná Okresná súťaž v Novom Meste nad Váhom na Zelenej vode, kde sa zúčastnili hasičské zbore, ktoré nevlastnili motorové striekačky. Cena pre víťazný zbor bola motorová striekačka PS-8. Naši muži, hasiči získali prvé miesto, a tak bol náš zbor obohatený o motorovú striekačku. Po tomto období r. 1953 bola do funkcie predsedu zvolená Kišoňová Emília, ktorá bola zakladateľkou prvého ženského družstva v okrese Nové Mesto nad Váhom. V r. 1954 bol vyslaný na školenie strojníkov, hasič a člen výboru, Rýdzi Ján mladší, ktorý prevzal funkciu strojníka. Činnosť organizácie sa mobilizuje, členská základňa vzrastá a stúpa elán a chuť do práce. Prichádzajú víťazstvá družstiev chlapcov aj dievčat usporiadaných v okrskových a okresných súťažiach. Ženské družstvo sa prebojovalo do okresného kola a krajského kola odkiaľ postúpili do celoštátnej súťaže r. 1955, ktorá sa konala v Brne. Toto družstvo získalo v celoštátnej súťaži 3.miesto. V tej dobe to bolo jediné ženské družstvo v okrese. Za dobré výsledky hasičských družstiev mužov a žien nám bolo pridelené hasičské vozidlo značky Walter. V r. 1957 muži a ženy za aktívnu činnosť a odbornú prípravu získali odznak „Vzorný hasič 3. stupňa“. Okrem požiarno-technickej činnosti sa naši hasiči pustili na cestu kultúrnej výchovy. Začali nacvičovať divadelné hry: Ženský zákon, Vojnárka, Starý zaľúbenec, Kamenný chodníček a Faraóni . S týmito divadelnými hrami vystupovali v mnohých obciach , kde ich predvádzali a to aj v Limbachu, kde boli odsťahovaní naši občania.

V r. 1956 bol do funkcie predsedu zvolený Rýdzi Ján mladší. Pod vedením Drdulu Michala a pani Kubíkovej Eleny dosiahol divadelný krúžok veľa úspechov a Dom Osvety Trenčín ich zaradil do okresnej aj krajskej súťaže a v celoslovenskej súťaži získali 3. miesto. Na úseku výcviku a technickej prípravy cvičili jednotlivé družstvá mužov, žien, dorastu aj žiakov a v r. 1957 sa zúčastnilo súťaže 7 družstiev nášho zboru. V r. 1960 sa zmenil názov hasičov na požiarnikov. Bola uskutočnená reorganizácia funkcií. Školenia preventivárov sa zúčastnil Rýdzi Ján starší v Martine, ktorý túto funkciu vykonával až do r. 1980. Funkciu materiálno technický-strojník prevzal Václav Branislav a vykonával funkciu až do r. 2006. Za aktívnu činnosť Okresná inšpekcia požiarnej ochrany pridelila vozidlo pre našu organizáciu Tatra 805. Toto povzbudilo našich členov do práce, čo bolo preukázané zapojením sa do rekonštrukcie a výstavby požiarnej zbrojnice, aby bolo možné garážovať požiarnu techniku našej organizácie. Rekonštrukcia a výstavba požiarnej zbrojnice bola v r. 1965 aj ukončená a slávnostne otvorená. V r. 1963 na základe dobrých priateľských vzťahov a aktívnej činnosti požiarnikov Zemianske Podhradie a Březová na Morave viedlo k uzatvoreniu družby. Bola to prvá družba uzatvorená medzi Čechmi a Slovákmi, kde sa poriadali hasičské súťaže, futbalové turnaje, živánske a kosenie neprístupných lúk a pod. V tomto čase naša organizácia mala zhruba 85 členov. V r. 1965 zasahovali požiarnici pri horení stodoly od blesku občanovi Štrbovi Štefanovi a taktiež likvidovali požiar strechy Chrenka Jána. JRD mnohé roky aktívne pomáhalo brigádnicky pri kosení lúk v nedostupných terénoch. Taktiež nezabúdali na morálne a ľudské city, kedy navštevovali svojich členov pri rôznych príležitostiach, ako boli životné jubileá i  odprevádzanie členov na večný odpočinok. Za aktívnu a všestrannú činnosť v obci boli ocenení v r. 1966 a bola im pridelená motorová striekačka PPS 12. V roku 1976 došlo k zlúčeniu obcí Zemianske Podhradie, Bošáca a Haluzice, vtedy sa vytvoril miestny zbor, kde boli začlenené požiarne zbory Zemianske Podhradie, Bošáca, Haluzice a Zabudišová. Predsedom tohto výboru bol Václav Branislav a tajomníkom Rýdza Viera. Svoju činnosť vykonával od r. 1976-1991. V r. 1982 dostali za aktívnu činnosť v našej organizácií a za aktívnu činnosť našich členov okrskových funkcionárov motorové vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP.

 

 

 

Historia DHZ vo fotkách

Táto fotogaléria je prázdna.